0

Din varukorg

Totalt: 0:-
Fortsätt handla

INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING HOS HELLBERG CYCLING AB

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information om en fysisk person som är i livet, t. ex. bilder på igenkännbara personer och e-postadresser med personnamn. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som görs med personuppgifterna, t.ex. ett kundregister.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Hellberg Cycling AB   är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlingar

 Fullgörande av köpeavtal.

Ändamål: 

För att kunna hantera beställning/köp                                                   

Åtgärder:  

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leverans)

identifikation

 hantering av betalning
                

 hantering av reklamations- och garantiärenden                                         

Typ av personuppgifter:   

personnamn
                                         

personnummer
                                         

kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)


Laglig grund:   

 

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: 

 

36 månader (för att kunna uppfylla reklamations- och garantiärenden)

 

2. Fullgörande av tjänsteavtal, d.v.s. reparation av cyklar.

Ändamål:

För att kunna hantera beställning av tjänsten att reparera cyklar.

Åtgärder: 

mottagande av bokning av verkstadstjänst, registrering av telefonnummer etc. 

 kommunikation kring reparationstjänsten

 hantering av betalning

Typ av personuppgifter:

 personnamn
                                    

  - personnummer
                                      

- kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)

Laglig grund:   

Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig bokningen av 
verkstadstjänst.

Lagringsperiod:                           

 

Till dess att tjänsten är slutförd och betalning har skett.

 

För att kunna uppfylla företagets rättsliga förpliktelser.

Ändamål:          

 

För att kunna uppfylla företagets förpliktelser som följer av lag (ex. bokföringslagen), 
domslut eller myndighetsbeslut.

 

Åtgärder:

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, 
domslut eller myndighetsbeslut.

Typ av personuppgifter:          

- personnamn   

- personnummer

- kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)

Laglig grund:   

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om 
uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför 
neka dig köpet.

Lagringsperiod:                           

Till dess att köpet eller tjänsten har genomförts (inklusive leverans och 
betalning) och i fallet gällande köp för en tid om 36 månader därefter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Registerutdrag

Du har rätt att få ett så kallat registerutdrag som visar hur vi behandlar dina personuppgifter, ändamålet med personuppgiftsbehandlingen, vilka personuppgifter som sparas och hur länge de sparas. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar information till rätt person.

Rättelse och radering

Du har också rätt att få personuppgifterna rättade och i vissa fall har du också rätt att bli ”bortglömd”, d.v.s. att personuppgifterna raderas.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: 
- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 - Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för      invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. 
- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. 
- Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
-  Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.  
- Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och    insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.  Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

 Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

wilier_namibia_13